טופס בקשה לאשראי בקזינו של נורוויג'ן קרוז ליין

על הבקשה להתקבל אצלנו לפחות שבועיים לפני מועד ההפלגה! אם בקשתכם תאושר, אתם נדרשים להביא המחאה אישית כדי להפעיל את חשבון האשראי. אם תאריך ההפלגה שלכם נופל בתוך 2 השבועות הללו, יש ליצור קשר עם מחלקת האשראי בטלפון 1-877-625-2094 כדי שבקשתכם תטופל בזמן.
(מינימום 5,000)

פרטים אישיים


פרטי תעסוקה ועסק:פרטי הבנק–(חשבון עובר ושב אישי בלבד)

חשבון עיקרי
חשבון משני

פרטי הבנק–(חשבון עובר ושב עסקי–בעלים בלעדי בלבד)

חשבון עיקרי
חשבון משני

בלחיצה על 'שלח' אתם מסכימים לתנאים להלן:

אישור העברת מידע לכל המוסדות הפיננסים, הבנקים, סוכנויות דיווח האשראי ובתי הקזינו.

אני\אנחנו מרשים בזאת ל-NCL (איי הבהאמה), הפועלת כנורוויג'ן קרוז ליין, וכל אחת מחברות הבת שלה, לבדוק את כל פרטי התעסוקה, הפרטים הפיננסיים ופרטים אחרים מכל מקור, בבדיקת בקשה זו למתן אשראי. אני\אנו מרשים בנוסף ל-NCL להזמין דו"ח\ות אשראי מכל סוכנות לדיווח אשראי. אני\אנו מבינים שכל המחאה שנחתמה על ידינו עשויה להירשם בשקופיות מיקרו, להיות מופקדת ומחויבת ישירות כנגד כל אחד מחשבונות הבנק שצוינו לעיל. פקס או עותק אחר של אישור זה ייחשב כתקף וחוקי כמקורי. אני\אנו משחררים ופותרים כל מוסד פיננסי או מעסיק בהווה או בעבר מאחריות בגין חשיפת כל מידע. אני\אנו החתומים מטה, מאשרים שכל ההצהרות שנעשו על ידי\נו בהסכם זה הן אמיתיות ונכונות ואני\אנו מבינים גם שמסירה ביודעין של מידע כוזב, לא מדויק או מטעה על גבי הסכם אשראי זה, עלול לגרור לצעדים פליליים ו\או אזרחיים נגדי\נו.

אני\אנו החתומים מטה, מסכימים לשאת באחריות במשותף ולחוד, בגין כל אשראי שניתן לי ו\או למבקש\ת השותפ\ה. הסכם זה ייקבע, יתברר ויפורש בהתאם לחוקים של מדינת ניו ג'רסי. לבתי המשפט של מדינת ניו ג'רזי תהא סמכות השיפוט, ואני\אנו מסכימים ומקבלים את סמכותם הבלעדית של בתי משפט אלה, לשמוע ולקבוע כל טענות או סכסוכים הנוגעים ישירות או בעקיפין להסכם זה. אני\אנו הח"מ, מסכימים שבמידה ומתן אשראי זה נדרש לטיפול עורך דין או סוכנות, אני\אנו נשלם את כל עלויות הגבייה, לרבות אך לא רק, שכר טרחת עו"ד סביר, ריבית בשיעור אחוז ואחוז וחצי לחודש או בשיעור המקסימלי המותר על פי חוק (הגבוה מבין השניים), הוצאות משפט, דמי הגשת התביעה, וכל עמלות בנק שיחויבו באמצעות ערעור.