תקנון משפטי–נורוויג'ן קרוז ליין

קבלו התראות על המבצעים שלנו!

תוכן אתר אינטרנט זה נמצא בבעלות ובשליטת נורוויג'ן קרוז ליין (NCL) ומוגן תחת דיני זכויות היוצרים העולמיים. באפשרותכם להוריד תוכן זה לשימושכם האישי ולמטרות לא מסחריות בלבד, אך כל העתקה או שינוי נוסף של התוכן אינם מותרים. הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים וזכויות הקניין הרוחני המוצגים באתר אינטרנט זה מוגנים גם הם בארצות הברית וברחבי העולם. לא ייעשה שימוש בסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים וזכויות קניין רוחני אלו על מנת לציין או לרמוז באופן כוזב על קשר או שיוך עם, או חסות של, NCL ללא אישור כתוב מראש מ-NCL. הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים, זכויות היוצרים, המוצרים, הטכנולוגיה או התהליכים המתוארים באתר זה עשויים להיות כפופים לזכויות קניין רוחני אחרות השמורות על ידי NCL או כל צד שלישי אחר. לא יוענק רישיון ביחס לזכויות קניין רוחני אלו. NCL שומרת לעצמה את הזכות להגיש כל תביעה אזרחית שהיא לבתי המשפט הממוקמים במחוז מיאמי-דייד, בפלורידה, ארה"ב הנובעת משימוש לא ראוי או לא מורשה באתר אינטרנט זה, לרבות כל תביעה על הפרה של הסימנים המסחריים שלה.

NCL אינה מתחייבת ואינה אחראית באשר לשלמות או דיוק המידע הכלול באתר זה. NCL שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל מידע שהוא הכלול באתר אינטרנט זה או בשירותים המתוארים כאן, ללא הודעה מוקדמת, אך איננו מתחייבים לעדכן מידע שכזה. NCL לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן רווחים, פציעות, חסכונות, או רצון טוב כתוצאה מן השימוש שתעשו או מחוסר יכולתכם להשתמש במידע המסופק מאתר זה. לכן עליכם לאמת את המידע שהתקבל מאתר זה לפני שתנקטו בפעולה על פיו, באמצעות שיחת טלפון ל-NCL או לסוכן הנסיעות שלכם, בהתאם למקרה.

פרסום זה והמידע הכלול כאן ניתן "כפי שהוא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.

אתר אינטרנט זה עשוי לספק קישורים או סימוכין לאתרים אחרים, אך אין ל-NCL כל אחריות לתוכן החומר הנמצא באתרים אחרים שכאלה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או פגיעה שהם הנובעים מתכנים אלה. כל קישור שהוא לאתרים אחרים מסופק לנוחיות המשתמשים באתר אינטרנט זה בלבד. NCL אינה בודקת בקביעות חומרים המפורסמים באתרים שאליהם אתר זה מקושר ו-NCL אינה מסכימה בהכרח עם כל החומרים המופיעים באתרים מקושרים שכאלה. כל החלטה לצפות בכל אחד מאתרים מקושרים אלה היא באחריות הצופה עצמו.

הובלת הנוסעים, הכבודה והמטען תהיה כפופה לתנאי השימוש הכלולים בחוזה כרטיס הנוסע של NCL שאותו ניתן לראות על פי בקשה באמצעות פנייה ל-NCL. שירותים ומוצרים אחרים המתוארים באתר אינטרנט זה יהיו גם הם כפופים לתנאי חוזה כרטיס הנוסע או של תנאי השימוש של ספק צד שלישי, שאת פרטיו ניתן לקבל מ-NCL או מספק הצד השלישי.

כל תקשורת שהיא שתשלחו לאתר אינטרנט זה או בכל דרך אחרת ל-NCL באמצעות דואר אלקטרוני אינה נתונה לסודיות ו-NCL אינה מחויבת להימנע משכפול, פרסום או כל שימוש אחר של תקשורת שכזו בכל דרך שהיא לכל מטרה שהיא. NCL תהיה חופשיה לעשות שימוש בתוכן של כל תקשורת שכזו, לרבות רעיונות, המצאות, מושגים, טכניקות או ידע שנחשף, לכל מטרה שהיא, לרבות פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים.

אתר אינטרנט זה והמידע הכלול בזאת אינו מהווה הצעה למכור או שידול של הצעה לרכוש כל ניירות ערך שהם ואין להסתמך עליו בהקשר לכל החלטת השקעה שהיא.

תקנון משפטי לאפליקציית ההפלגות של נורוויג'ן, תנאי רישיון למפליגים

הודעות והליכים להגשת תביעה בשלהפרת זכויות יוצרים

אם אתם סבורים שעבודתכם הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, אנא ספקו לסוכן זכויות היוצרים של ncl.com את המידע הכתוב המפורט להלן. לשתומת לבכם, הליך זה נועד באופן בלעדי בכדי להודיע לנורוויג'ן קרוז ליין שזכויות היוצרים שלכם בנוגע לחומר המוגן הופרו.

  • חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול מטעם בעלי אינטרס זכויות היוצרים;
  • תיאור של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתכם הופרו;
  • תיאור של מיקום המידע שלטענתכם מפר את זכויות היוצרים באתר, כולל קישור אל דף האינטרנט;
  • כתובתכם, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלכם;
  • הצהרה על ידכם שהנכם מאמיים בתום לב כי השימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, נציגיו או החוק;
  • הצהרה שלכם, שבוצעה תחת חוקי עונש על שבועת שקר, כי המידע הנ"ל בהודעתכם הוא מדויק וכי אתם בעלי זכויות היוצרים או מורשים לפעול בשמם של בעלי זכויות היוצרים.

 

ניתן ליצור קשר עם סוכנ/ת זכויות היוצרים של ncl.com עבור הודעה על תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים באתר שלה כדלקמן:

Copyright Agent
Norwegian Cruise Line Legal Department 
‪7665 Corporate Center Drive‬​​​​​​​
מיאמי FL 33139
טלפון: 972 (3) 3741378
דוא"ל: webmaster@ncl.com