אתר זה עושה שימוש בקבצי cookie. בבחירתכם להמשיך לגלוש באתר הנכם מסכימים לשימוש שלנו בקבצי cookie. לפרטים נוספים  אנאלחצו כאן
נורוויג'ן קרוז ליין
מרכז הודעות (0)
מרכז הודעות (0)
טוען
מאתהודעהמספר הזמנהתאריך
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
אל תאבדו את ההזמנה שלכם!
25422881אפר' 1, 2014
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
הזמינו את הארוחות שלכם עכשיו
25422881אפר' 1, 2014
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
אל תאבדו את ההזמנה שלכם!
25422881אפר' 1, 2014
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
אל תאבדו את ההזמנה שלכם!
25422881אפר' 1, 2014
מאת: מרכז ההתקשרות של נורוויג'ןנשלח: 21 במאי 2014נושא: חבילות משקאות עכשיו במבצע

*תנאים
החבילה לא זמינה בהפלגות של פחות מ-5 ימים או הפלגות צ'רטר.

תנאי השימוש של תכנית ההטבות של הקזינו

ברוכים הבאים לתכנית ההטבות קזינו על הים של נורוויג'ן קרוז ליין החזקות בע"מ ("התכנית"). התכנית מופעלת על ידי נורוויג'ן קרוז ליין החזקות בע"מ ("החברה"). אנא קראו את תנאי השימוש ("תנאים") הללו בתשומת לב לפני הפעלת החברות. בהפיכתכם לחברים, הנכם מסכימים להיות כפופים לתנאים אלה ולהחלטות החברה בכל הנושאים הקשורים לתכנית. על מנת להשתתף, יש להירשם בדלפק הקבלה של הקזינו, אשר ממוקם בקזינו. החלטות החברה לגבי חברות, כולל הפסקת חברות פרטנית, נתונות לשיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, להתאים, לעדכן או לשנות את התכנית ואת התנאים הללו, במלואם או בחלקם, בכל עת, עם או ללא הודעה. השינויים עשויים לעדכן, לדוגמה, כללים לזכייה או שימוש בנקודות, המשך הזמינות של הטבות התכנית, תאריכי תפוגה, שותפי התכנית ותכונות של הצעות מיוחדות. השינויים עשויים לגרום להפחתת ערך נקודות שכבר נצברו ועשויים גם לגרום לאבדן נקודות שבהן לא נעשה שימוש.

זכאות

עליך להיות בגיל שמונה עשרה (18) לפחות ולהציג תעודה מזהה תקפה עם תמונה, שהונפקה על ידי גורם ממשלתי. כל אדם הנמצא ברשימת מניעת היציאה של בתי הקזינו של החברה אינו זכאי. באפשרותכם להחזיק בחשבון חברות אחד בלבד. חברות, קבוצות ו/או ישויות מקושרות אינן יכולות להירשם לקבלת חברות. החברות וכל ההטבות הקשורות לתכנית אינן ניתנות להעברה. עובדי החברה, קרובי משפחתם המיידיים ובני ביתם אינם זכאים להשתתף.

השתתפות בתכנית

החברה תפתח חשבון חברות על שמכם ויינתן לכם מספר חבר. ייסופק לך כרטיס חבר Casinos at Sea ("כרטיס הטבות") שאותו עליך להציג, בתוספת תעודה מזהה כנדרש, במהלך המשחק שלך כדי לצבור נקודות. כחבר\ה, באחריותך להשתמש בכרטיס ההטבות ובחברות למשחקי הקזינו שלך. אסור למסור את כרטיס ההטבות שלך לאדם אחר כדי להשתמש בו למשחק בקזינו בשמך או בשמו של כל אדם אחר. באחריותך לקרוא תנאים אלו כדי להבין את זכויותיך, תחומי אחריותך ומעמדך בתכנית וכן כיצד לזכות בנקודות ו\או לפדות הטבות ("הטבות").

צבירה, שימוש ופדיון של נקודות

נא לעיין בשאלות הנפוצות של התכנית למידע על אופן הזכייה, השימוש ופדיון הנקודות. לא ניתן לפדות את הנקודות תמורת מזומנים ואין להעביר, לקנות, למכור או לסחור בהן. פדיון הנקודות מוגבל לחשבונות במעמד טוב. הטבות שהוענקו ניתנות לביטול בכל עת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל מאזן נקודות הנובע מהונאה, תקלה או שגיאת מפעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

סטטוס רמת המועדון

התקופה השנתית להערכת הסטטוס היא מן ה-1 באפריל עד ה-31 במרץ. רמת הסטטוס מבוססת על נקודות ההטבה שהרווחתם במהלך תקופת ההערכה בת 12 החודשים. למטרות הערכת הסטטוס, כל החברים יתחילו עם אפס נקודות ב-1 באפריל. נקודות הטבה שהרווחתם בין אפריל 1 למרץ 31 יקבעו את הסטטוס לשנה הבאה. ניתן לשדרג את רמת הסטטוס במהלך השנה על בסיס נקודות ההטבה שנצברו. רמת הסטטוס תוערך מחדש על בסיס שנתי. בונוסים ונקודות מותאמות לא ייחשבו לצורך הערכת רמת סטטוס זו.

יתרונות הרמה

הטבות רמה ניתנות לניצול בהפלגות בנות 3 ימים או יותר בלבד, אלא אם צוין אחרת. חברים העולים ברמה במהלך השייט יקבלו את הטבות הרמה שאליה עלו בשייט הבא שלהם, למעט כרטיס משקאות מהרמה הגבוהה יותר. הטבות הרמה נתונות לשינויים. קזינו על הים אינה אחראית לכל עמלות שיוטלו על ידי הבנק כתוצאה משימוש בשירותי הקזינו לצורך גישה לנכסים.

שימוש על פי אונייה

הנקודות ייצברו וישמשו בכל אונייה בנפרד. באפשרותכם ליזום העברה של נקודות שלא נוצלו אם אתם מפליגים על אונייה אחרת של נורוויג'ן קרוז ליין, הפלגות Oceania או הפלגות Regent Seven Seas, בתוך 18 חודשים. נקודות שהועברו לא ניתנות לשימוש לנקודות שנצברו עבור כרטיס משקה על שייט נורוויג'ן הנוכחי שלכם, ונקודות שהועברו לא תורמות לרמת החברות.

תפוגה

תוקף כל הנקודות פג 18 חודשים לאחר הזכייה בהן.

כרטיסים שאבדו או נגנבו

החברה אינה אחראית לכל אבדן או גנבה של כרטיסי הטבות, לרבות כל שימוש לרעה הנובע מכך.

מגבלות על חבות ותנאים נוספים

על ידי פדיון נקודות וקבלת הטבות בתכנית, אתם מסכימים כי החברה וחברות המסונפות לה וחברות הבת שלה ובעלי תפקידים, מנהלים, עובדים, נציגים וסוכנים שלהן (ביחד, "הצדדים המשוחררים") לא יישאו בחבות או אחריות כלשהי או יהיו אחראים לכל פציעות, הפסדים או נזקים מכל סוג שהוא (לרבות, אך ללא הגבלה לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים או פיצויים עונשיים) לאנשים, לרבות פגיעה גופנית או מוות, או לרכוש, הנובעים באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, מקבלה, החזקה, שימוש או שימוש לרעה בהטבה. הצדדים המשוחררים לא יהיו אחראים כלפיכם בשום מקרה בגין כל עיכוב או אי ביצוע בשל סיבות שאינן בשליטת החברה, לרבות אך ללא הגבלה לכל כח עליון, פעולת לחימה, אסון טבע,מזג אוויר, טרור או כל מעשה או מחדל של צד שלישי. סעיף זה ימשיך להיות בתוקף גם לאחר הפסקת השתתפותך בתכנית.

הפרדה

במקרה בו תנאי השימוש יתגלו כבלתי תקפים או בטלים על ידי כל בית משפט שהוא, או כלא תקפים, יתר תנאי השימוש יישארו בתוקף ויהיו ניתנים לאכיפה.

סמכות שיפוטית

תכנית זו ותנאים אלו יחולו ויפורשו לפי חוקי מדינת פלורידה. בתי המשפט הפדרליים והמדינתיים של מדינת פלורידה ישמשו כבית המשפט לשיפוט בלעדי בערכאה הראשונה עבור כל מחלוקת בנוגע לתנאים אלו.

הפסקת התכנית

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק תכנית זו בכל עת ללא הודעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעקל את כרטיס ההטבות שלכם ו\או לבטל את חשבונכם מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר ההפסקה, יאבדו תוקפן וערכן של כל הנקודות, גם אם נשארו נקודות בחשבונך.

הודעות חשובות
  • החברה מספקת את התכנית, תנאים אלו ושירותים ומוצרים אחרים "כמות שהם" ובמידה המרבית המותרת על פי החוק הרלוונטי, מתנערת במפורש מכל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או משתמע, לרבות, אך ללא הגבלה להבטחת סחירות או התאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה, לרבות אך ללא הגבלה לרשלנות, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי הנובע מהתכנית או ממוצרים או שירותים אחרים כאמור, גם אם החברה יודעה לגבי האפשרות של נזק כזה. במידה והחברה או התכנית יהיו אחראיות לכל נזק הקשור לעניינים אלה, הפיצוי היחיד והבלעדי שלכם יוגבל להחזר עבור שירותים או מוצרים ששולמו על ידכם.
  • זכיה בנקודות או פדיון הטבות כפופים לכל החוקים והתקנות הישימים. הטבות וזכיות עשויות להיות כפופות למס הכנסה או מסים אחרים. מסים שכאלו וכל הגילויים הקשורים אליהם הם באחריותכם בלבד, ולא באחריות החברה. החברה אינה אחראית ושומרת לעצמה את הזכות לתקן כל שגיאת תמחור או דפוס, שגיאות בתיאור, או שגיאות הנוגעות לתכנית.
  • אם תתגלה כל טעות שהיא, הפיצוי היחיד שבאפשרותכם לקבל יהיה הנפקת נקודות, או הטבה חלופית שוות ערך אחרת כפי שתקבע החברה. בשום מקרה לא תהא החברה אחראית כלפי כל חבר, או כל מי שתובע באמצעות חבר, בגין כל נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, או אבדן הכנסות או רווחים, הנובעים מפעולות או מחדלים של החברה בקשר לתכנית.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל ערך נקודות שהוא או כל הטבה אחרת שהוענקו בטעות.
  • החברה אינה אחראית להזנת מידע או להתקשרות מאוחרות, אבודות, לא שלמות, או שגויות; לתקלות במערכות מחשוב, קווי טלפון, ציוד אלקטרוני, חומרת מחשב, תוכנת מחשב או לתקלות תכנה או שגיאות אחרות; לכשלים או עיכובים בשידורי מחשב או חיבורי רשת; או לכל בעיה טכנית אחרת. החברה אינה אחראית להזנת ערכי מידע שגויים או לא מדויקים, בין אם נגרמו על ידי חברים או על ידי ציוד או תכנות הקשורים לתכנית או משמשים בה, או על ידי כל טעות טכנית או טעות אנוש אשר עלולה להתרחש בעת עיבוד נקודות ופרטי חשבון. אזהרה: כל ניסיון שהוא על ידי אדם להזיק במזיד לכל אתר אינטרנט שהוא או לפגוע בפעולה התקינה של תכנית זו מהווה הפרה של חוקים פליליים ואזרחיים ובמקרה שניסיון כזה יבוצע, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים מכל אדם שכזה במידה המרבית המותרת על פי החוק.
  • כתנאי להשתתפות, את\ה מסכים\ה כי כל סכסוך שאינו ניתן ליישוב בין הצדדים ואותן עילות הנובעות מתוך או בהקשר לתכנית זו, ייושבו באופן פרטני, מבלי לנקוט בכל צורה של תביעה ייצוגית, אך ורק בפני בית משפט הממוקם פלורידה ובעל תחום שיפוט. יתר על כן, בכל סכסוך שכזה, המשתתפים לא יורשו בשום אופן לקבל זכיות עבור, והם מוותרים בזאת על כל הזכויות לתבוע פיצויים עונשיים, מקריים או תוצאתיים, לרבות שכר טרחת עורכי הדין, למעט הוצאות ניתנות להחזר בפועל של החבר, והחבר מוותר בנוסף לכך על כל הזכויות להכפלת או הגדלת פיצויים.
  • נתונים הנאספו במסגרת מהתכנית ינוהלו בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה, הנמצאת כאן: https://www.ncl.com/about/privacy-policy
פרטי קשר

להתקשרות בנוגע לתנאים אלה, אנא שוחחו עם מארח הקזינו על האונייה או התקשרו לצוות השיווק של הקזינו בטלפון 1-877-288-3037.

צרו קשר עם

מומחי הקזינו ומרכז ההזמנות שלנו

למידע על הקזינו ולהזמנות,
צרו קשר עם מומחי קזינו על הים

9:00 בבוקר עד 5:30 אחה"צ/בערב, שעון EST
שני עד שישי
1 877-PLAY NCL
(972 33726645) או
שלחו לנו דוא"ל לכתובת casinoinquiries@ncl.com

להזמנות על פי תעודת פרס,
צרו קשר עם נציג השירות לאורחים של הקזינו

9:00 בבוקר עד 9:00 אחה"צ/בערב, שעון EST
שני עד שישי
10:30 בבוקר עד 7:00 אחה"צ/בערב, שעון EST
שבת וראשון
1-888-785-8259

זקוקים לעזרה בתכנון החופשה המושלמת?

972 33726645

חזרה למעלה